ആരോഗ്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം കിട്ടാൻ ഇമേജിങ്

ഇമേജിങ്ങിന് ഹൗ ആർ യുവിൽ 30% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്.

ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും പലപ്പോഴും പല സ്കാനുകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഏറ്റവും കൃത്യതയാർന്ന സ്കാനിങ്ങിനും ഇമേജിങ്ങിനും ഹൗ ആർ യു. കൂടാതെ ഹൗ ആർ യുവിൽ ഇമേജിങ്ങിന് 30% വരെ ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നു. 
ബുക്കിങ്ങിനായി വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ -  8593009911