ഹൗ ആർ യു സീനിയർ സിറ്റിസൺ കാർഡ്

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ആശുപത്രി, ലാബ്, ഫാർമസി, ഹോം കെയർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. 200 രൂപയുടെ കാർഡിലൂടെ 650 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു. പ്രായമായവർക്ക് ഇനി പ്രത്യേക കരുതലും സംരക്ഷണവും..

Senior Citizen Card Registration Form

Enter Cardholder Details
Enter Bystander Details
Physical Card
2020 HOW R YOU. ALL RIGHTS RESERVED.terms and conditions